Imel TIM

 

Imel TIM je poslovni software koji omogućava organizacijama da planiraju, vode i analiziraju poslovne aktivnosti a čija se djelatnost bazira na izvođenju građevinskih radova i transportu. Ovaj poslovni sistem, obzirom da posjeduje sve neophodne funkcionalne cjeline može se koristiti samostalno ili u okviru integralnog ImelBis sistema. Sistem podržava komercijalne aktivnosti vezane za obavljanje transporta i mehanizacije: zahtjevi za ponude, ponude i predračuni, ugovaranje, planiranje i praćenje realizacije ugovora. ImelTim omogućava planiranje i praćenje ljudskih i materijalnih resursa te angažovanje kooperanata i praćenje efekata njihovog rada. Sistem omogućava planiranje i upravljanje sistemom održavanja ključne opreme i postrojenja. Pored toga omogućava niz analiza i korektivnih aktivnosti koji obezbjeđuju pouzdan rad opreme. Sistem se u potpunosti naslanja na organizaciju kompanije definisanu ImelBis sistemom, i to prije svega u dijelu koji se odnosi na organizacionu šemu, upravljanje ljudskim resursima, odnosima sa poslovnim partnerima i praćenja stalnih sredstava.

Povratak na Software