fbpx

Mogu li se godišnji izvještaji sačiniti bez stresa?


Napisano 03.03.2021

Šta je svrha finansijskih izvještaja?

 

Informacioni sistem treba da omogući menadžmentu  pristup pravim informacijama u pravo vrijeme, kako bi razumjeli šta se događa u kompaniji i šta bi trebali učiniti kako bi doprinijeli uspjehu svoje organizacije.

 

 

Integralni informacioni sistem ImelBIS ERP pored svih mogućnosti i prednosti posebnu važnost pridaje planiranju i analizi poslovanja sa neizostavnim dijelom izvještavanja.

Dok planiranje i analiza predstavljaju kompleksan i sveobuhvatan model po svim relevantnim segmentima poslovanja: prihodi, troškovi, proizvodnja, nabava, prodaja, investicije i dr., sasvim je jasno da planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u kompaniji i ako se ne analiziraju ostvareni rezultati (predočeni kroz izvještaje). 

Razlog je jednostavan,  sagledavanja situacije: Gdje smo i kako dalje moramo?

 

 

Da li je ImelBIS usklađen sa zakonom?

 

Da je poslovni sistem ImelBIS usklađen sa zakonom dokazuje mogućnost izrade periodičnih i završnih finansijskih izvještaja direktno u sistemu. Nije zgoreg pomenuti da finansijski izvještaji determinišu odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima i dioničarima kompanije, odnosno internim i eksternim korisnicima. Jednom riječju finansijski izvještaji su ogledalo poslovanja svake firme.

 

Godišnji finansijski izvještaji su obavezni izvještaji za sva pravna lica, bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost a obaveza za predaju istih je do 28.februara, ako nije prestupna godina. Uzimajući u obzir period od početka nove poslovne godine do zakonskog roka za predaju godišnjih izvještaja možemo ga okarakterisati kao neuravnotežen i izuzetno stresan za osobe koje ih sačinjavaju. Jer pored svih tekućih aktivnosti, neophodno je uskladiti  proteklu godinu, popraviti što se da popraviti i prezentirati iste internim i externim korisnicima.

 

 

Uzimajući u obzir da finansijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka neophodno ih je znati analizirati i interpretirati. Jer izvještaj je komunikacijski alat kojim se priča finansijska i poslovna priča na način da se prezentuju postignuti poslovni uspjesi ali i planovi za budućnost.

 

 

Kako sačiniti godišnje izvještaje kroz ImelBIS?

 

Sagledavši sve nelagode i poteškoće računovođa kada sačinjavaju izvještaje postavlja se jednostavno pitanje: ,, Zašto ne koristiti poslovni sistem koji će popunjavati obrasce direktno iz sistema?“

 

 

 

ImelBIS vodi korisnika korak po korak kroz cijeli proces kreiranja izvještaja, omogućavajući da se na osnovu unosa podataka određenih kontnih pozicija, dobiju tačno popunjeni obrasci koji su propisani i to: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama u kapitalu, Bilješke i Izvještaj o poslovanju.

 

 

Nakon automatskog (elektronskog) popunjavanja obrazaca iste je moguće snimiti u .xml formatu i štampati.

Vođenje poslovne evidencije u pomoćnim excelovim tabelama kao i ručno popunjavanje izvještaja postaje prošlost.

 

Šta želi „decision maker“?

 

Analiza rezultata poslovanja sa izvještavanjem ključna je za „decision makers“, osobe koje odlučuju u kompaniji.

 

 

Ne zaboravimo, izvještavanje se ne svodi na jednom ili dva puta godišnje nego stalno analiziranje i izvještavanje.

Informacioni sistem ImelBIS omogućava korisnicima pored zadovoljavanja zakonom propisanih evidencija i izvještaja, analizu poslovanja po ključnim segmentima, kako bi dobili podatke o poslovanju kao i informacije koje će ubrzati donošenje važnih poslovnih odluka.

Dodatna prednost sistema ImelBIS je da korisnicima omogućava kreiranje izvještaja po vlastitim potrebama i željama.

 

Planirajte uspjeh!

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba