fbpx

ImelTrezor

Osnovne informacije

ImelTrezor predstavlja integrisano softversko rješenje za podršku planiranja i praćenja izvršenja budžeta u općinama i vanbudžetskim institucijama. Kreiran u skladu sa zakonima i pravilima koja regulišu ovu oblast (Zakon o trezoru FBiH, Zakon o budžetima, Uredba o računovodstvu budžeta/proračuna u Federaciji BiH, Međunarodni računovodstveni standardi i kodeksi).

Uspostavljanje i razvoj savremenog sistema upravljanja prihodima i rashodima u javnim institucijama predstavlja kompleksan skup aktivnosti koje zahtjevaju organizaciono strukturiranje, strateško planiranje i budžetiranje. Ostvarenje postavljenih aktivnosti/ciljeva uz evidenciju i praćenje omogućava ImelTrezor što u konačnici vodi ka ostvarenju misije svake institucije.

Osnovni benefiti uspostave sistema ImelTrezor u javnim institucijama ogledaju se u finansijskom upravljanju i kontroli usaglašenoj sa zakonskom regulativom, zatim transparentnom izvještavanju, kao i visokim standardima upravljanja resursima.

Bitno je istaknuti

Najvažnije segmente

Planiranje i praćenje izvršenja budžeta obuhvata evidentiranje budžeta, evidentiranje operativnih planova, planiranje kvartalnih gotovinskih tokova, planiranje mjesečnih gotovinski tokova, odobrenje operativnih planova, planiranje budžeta, rebalans budžeta,rezervisanje sredstava.

Centralizovan obračun i isplata plaća i naknada plaća za budžetske korisnike, uspostava i održavanje centraliziranog sistema obračuna plaća, procjena potrebnih sredstva bazirana na utvrđenom nivou plaća, kao i iznosima obaveza po osnovu poreza i doprinosa, isplata plaća i obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Vođenje jedinstvenog računa trezora kroz sistem omogućava centraliziranu kontrolu nad svim javnim prihodima u službama za finansije.

Primjena propisane računovodstvene metodologije i standarda obuhvata pripremu i izdavanje finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodno priznatim standardima za računovodstva javnog sektora.

Sistem omogućava pripremu i javno objavljivanje finansijskih izvještaja u skladu sa pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjim obračunima.

Sistem omogućava kontrolu i praćenje izvršenja plana budžeta i kontrolu stanja jedinstvenog trezorskog računa.

Multimedija

Fotografije aplikacije

Kontaktirajte nas

Imate pitanje za nas ili želite da zakažete prezentaciju aplikacije?

  Centrala: +387 35 550 100
  Prodaja: +387 35 553 504
  Radno vrijeme:

  Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

  Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

  Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba